REGULAMIN POKAZÓW Z CYKLU KINO NA SZEKSPIROWSKIM

§1
Pokazy filmowe z cyklu „Kino na Szekspirowskim” (dalej: „Pokazy” lub „Wydarzenie”) odbywają się na terenie Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego, ul. Wojciecha Bogusławskiego 1, 80-818 Gdańsk (Dalej: „Obiekt”).

§2
Organizatorem Pokazów jest Stowarzyszenie Hamulec Bezpieczeństwa z siedzibą w Sopocie (dalej: „Organizator”). Pokazy odbywają̨ się̨ w dniach i godzinach opisanych na stronie internetowej Wydarzenia pod adresem: www.kinonaszekspirowskim.pl

§3
1. Wstęp na Obiekt, o których mowa w pkt 1 odbywa się̨ pod przewodnictwem obsługi zapewnionej przez Organizatora na podstawie akredytacji lub biletów zakupionych wyłącznie w trybie sprzedaży online na stronie Wydarzenia www.kinonaszekspirowskim.pl lub na stronie www.interticket.pl.
2. Organizator na miejscu wydarzenia nie będzie prowadził sprzedaży biletów.
3. Sprzedaż biletów online w imieniu Organizatora prowadzi firma InterTicket Polska Sp. z o.o., z którą należy kontaktować się bezpośrednio w przypadku jakichkolwiek pytań i problemów dotyczących procesu zakupu biletów. Zakupione online bilety nie podlegają zwrotom.
4. Ilość dostępnych miejsc na pokazach stanowi 75% pojemności widowni (widownia na tarasie lub widownia na dziedzińcu teatru) zgodnie z aktualnymi wytycznymi Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego lub Głównego Inspektora Sanitarnego na czas epidemii SARS-COV-2 opisanymi na stronie www.gov.pl. Limit ten nie dotyczy osób w pełni zaszczepionych. W przypadku zmiany przepisów, ilość miejsc zostanie odpowiednio dostosowana do aktualnie obowiązujących przepisów.

§4
Widzowie są zobowiązani do:
a) zakrywania ust i nosa przez cały okres, w którym będą przebywać na terenie Wydarzenia jeżeli nie będzie można utrzymać aktualnie obowiązującego dystansu społecznego i o ile aktualne wytyczne Ministerstwa Zdrowia lub Głównego Inspektora Sanitarnego nie będą stanowiły inaczej,
b) dezynfekcji dłoni przy wejściu na teren Wydarzenia,
c) pozostawania w bezpiecznej od siebie odległości, zgodnie z aktualnymi wytycznymi Ministerstwa Zdrowia lub Głównego Inspektora Sanitarnego oraz przepisami prawa
d) w przypadku kolejki do sanitariatów osoby muszą zachować 1,5-metrowy dystans od siebie. Liczba osób w sanitariacie jednoczasowo odpowiada połowie urządzeń przeznaczonych do skorzystania.

§5
Na terenie Wydarzenia obowiązuje zakaz spożywania alkoholu i palenia papierosów, w tym papierosów elektronicznych i innych pokrewnych urządzeń oraz spożywania zabronionych prawem używek. Zabronione jest również wnoszenie napojów w opakowaniach szklanych.

§6
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub zagubienie własności Uczestników.

§7
Niezależnie od wszystkich powyższych postanowień Organizator oraz osoby przez niego upoważnione mogą̨ odmówić wstępu na teren Wydarzenia, bez podawania uzasadnienia:
a) osobom zachowującym się̨ agresywnie
b) osobom, których zachowanie wskazuje na nietrzeźwość lub stan po użyciu środków odurzających
c) osobom, których zachowanie zagraża bezpieczeństwu osób i mienia
d) ze względów bezpieczeństwa osób znajdujących się̨ na wydarzeniu

§8
1. Ze względu na plenerowy charakter Wydarzenia, Organizator nie odpowiada za dyskomfort uczestników związany z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Organizator zaleca uczestnikom odpowiedni ubiór, dostosowany do miejsca odbywającego się̨ wydarzenia z uwzględnieniem zmieniających się̨ warunków pogodowych. Z tytułu wystąpienia w trakcie Wydarzenia złych warunków atmosferycznych ich uczestnikom nie przysługuje zwrot kosztów zakupu biletu.
2. Organizator zastrzega możliwość przeniesienia Wydarzenia na inny dzień, w przypadku bardzo złych warunków atmosferycznych (np. prawdopodobieństwo burzy, silny wiatr), ze względów bezpieczeństwa lub innych przeszkód technicznych. W przypadku przeniesienia Wydarzenia zakupione wcześniej bilety zachowują ważność i nie podlegają zwrotom.
3. W przypadku wystąpienia siły wyższej, jak np. zawieszenie możliwości organizacji pokazów filmowych, działalności kin i teatrów w związku z epidemią SARS-COV-2 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca Wydarzania a także zmiany formuły pokazów na kino samochodowe lub na pokazy online. W przypadku pokazów kina samochodowego wszystkie bilety pozostają ważne, natomiast w przypadku zmiany formuły Wydarzenia na pokazy online, widzowie otrzymają w miejsce zakupionych biletów indywidulane kody upoważniające ich do obejrzenie filmu online.
4. W przypadku braku możliwości realizacji Wydarzenia w trybie opisanym w punkcie 2 lub 3 środki z tytułu zakupionego wcześniej biletu zostaną zwrócone bezpośrednio na konto kupującego w ciągu maksymalnie 180 dni od daty odwołanego Wydarzenia.

§9
W trakcie Wydarzenia zabronione jest nagrywanie i rejestrowanie wszelkimi urządzeniami prezentowanego na ekranie filmu.

§10
1. Uczestnicy Wydarzenia mają obowiązek stosować się do poleceń obsługi wydarzenia niezwłocznie. Wszelkie uwagi oraz problemy powinny być również zgłaszane obsłudze wydarzenia na bieżąco.
2. W przypadku zarządzenia ewakuacji uczestnicy powinni spokojnie opuścić teren, na którym odbywają się Pokazy zgodnie z poleceniami obsługi.

§11
Uczestnik, który naruszył postanowienia niniejszego regulaminu zobowiązany jest, na wezwanie obsługi, do natychmiastowego opuszczenia terenu Wydarzenia.

§12
Organizator zastrzega sobie prawo wykonywania nagrań filmowych oraz wykonywania zdjęć na potrzeby promocyjne Wydarzenia. Uczestnictwo w Wydarzeniu skutkuje wyrażeniem zgody przez Uczestnika na wykorzystanie jego wizerunku w mediach elektronicznych, drukowanych i społecznościowych.

§13
Uczestnictwo w Wydarzeniu jest równoznaczne z akceptacją ww. regulaminu, którego zapisów uczestnik jest zobowiązany przestrzegać.

§14
1. Organizatorowi przysługuje prawo wiążącej interpretacji postanowień niniejszego regulaminu.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w dowolnym czasie, z zastrzeżeniem, że zmiana nie ograniczy praw słusznie nabytych uczestników, z wyłączeniem sytuacji, gdy zmiana regulaminu będzie podyktowana względami bezpieczeństwa uczestników. Wszelkie zmiany zostaną̨ udostępnione publicznie na stronie internetowej Wydarzenia.