REGULAMIN POKAZÓW Z CYKLU KINO NA SZEKSPIROWSKIM

§1
Pokazy filmowe z cyklu „Kino na Szekspirowskim 2020” (dalej: „Pokazy” lub „Wydarzenie”) odbywają się na terenie Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego, ul. Wojciecha Bogusławskiego 1, 80-818 Gdańsk (Dalej: „Obiekt”).

§2
Organizatorem Pokazów jest Stowarzyszenie Hamulec Bezpieczeństwa z siedzibą w Sopocie (dalej: „Organizator”). Pokazy odbywają̨ się̨ w dniach i godzinach opisanych na stronie internetowej Wydarzenia pod adresem: www.kinonaszekspirowskim.pl

§3
1. Wstęp na Obiekt, o których mowa w pkt 1 odbywa się̨ pod przewodnictwem obsługi zapewnionej przez Organizatora na podstawie akredytacji lub biletów zakupionych wyłącznie w trybie sprzedaży online na stronie Wydarzenia www.kinonaszekspirowskim.pl lub na stronie www.interticket.pl.
2. Organizator na miejscu wydarzenia nie będzie prowadził sprzedaży biletów.
3. Sprzedaż biletów online w imieniu Organizatora prowadzi firma InterTicket Polska Sp. z o.o., z którą należy kontaktować się bezpośrednio w przypadku jakichkolwiek pytań i problemów dotyczących procesu zakupu biletów. Zakupione online bilety nie podlegają zwrotom.
4. Ilość dostępnych miejsc na pokazach stanowi 50% pojemności widowni (widownia na tarasie lub widownia na dziedzińcu teatru) w zgodzie z aktualnymi wytycznymi Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego lub Głównego Inspektora Sanitarnego na czas epidemii SARS-COV-2.

§4
1. Wszyscy widzowie oraz akredytowani goście muszą posiadać na twarzy przy wstępie na teren Wydarzenia maseczki lub przyłbice. Organizator lub upoważnione przez niego osoby będą mieli prawo skontrolować ich posiadanie przy wejściu na teren Wydarzenia. W przypadku odmowy okazania wymienionych wyżej środków ochrony lub ich braku, Organizator ma prawo odmówić widzom wejścia na teren Pokazów.
2. Widzowie są ponadto zobowiązani do:
a) zakrywania ust i nosa przez cały okres, w którym będą przebywać na terenie Wydarzenia o ile aktualne wytyczne Ministerstwa Zdrowia lub Głównego Inspektora Sanitarnego nie będą stanowiły inaczej,
b) dezynfekcji dłoni przy wejściu na teren Wydarzenia,
c) złożenia przy wejściu na Wydarzenie lub wcześniej drogą online, obowiązkowego pisemnego oświadczenia, że uczestnik, według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym.

3. Widzowie na terenie Wydarzenia powinni pozostawać w bezpiecznej od siebie odległości, zgodnie z aktualnymi wytycznymi Ministerstwa Zdrowia lub Głównego Inspektora Sanitarnego oraz przepisami prawa, co zapewni Organizator wydarzenia ustawiając w odpowiedniej odległości miejsca siedzące.
4. W przypadku kolejki do sanitariatów osoby muszą zachować 2-metrowy dystans od siebie. Liczba osób w sanitariacie jednoczasowo odpowiada połowie urządzeń przeznaczonych do skorzystania.
5. Organizator może wprowadzić procedurę pomiaru temperatury uczestników Wydarzenia. Każdy uczestnik pokazu przed wejściem na teren wydarzenia będzie wówczas poddany bezdotykowemu pomiarowi temperatury przez Organizatora lub upoważnione przez niego osoby. W przypadku odmowy poddania się ww. pomiarowi lub po stwierdzania temperatury powyżej 37 stopni Celsjusza, osoba taka nie zostanie wpuszczona na teren Wydarzenia.

§5
Na terenie Wydarzenia obowiązuje zakaz spożywania alkoholu i palenia papierosów, w tym papierosów elektronicznych i innych pokrewnych urządzeń oraz spożywania zabronionych prawem używek. Zabronione jest również wnoszenie napojów w opakowaniach szklanych.

§6
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub zagubienie własności Uczestników.

§7
Niezależnie od wszystkich powyższych postanowień Organizator oraz osoby przez niego upoważnione mogą̨ odmówić wstępu na teren Wydarzenia, bez podawania uzasadnienia:
a) osobom zachowującym się̨ agresywnie
b) osobom, których zachowanie wskazuje na nietrzeźwość lub stan po użyciu środków odurzających
c) osobom, których zachowanie zagraża bezpieczeństwu osób i mienia
d) ze względów bezpieczeństwa osób znajdujących się̨ na wydarzeniu

§8
1. Ze względu na plenerowy charakter Wydarzenia, Organizator nie odpowiada za dyskomfort uczestników związany z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Organizator zaleca uczestnikom odpowiedni ubiór, dostosowany do miejsca odbywającego się̨ wydarzenia z uwzględnieniem zmieniających się̨ warunków pogodowych. Z tytułu wystąpienia w trakcie Wydarzenia złych warunków atmosferycznych ich uczestnikom nie przysługuje zwrot kosztów zakupu biletu.
2. Organizator zastrzega możliwość przeniesienia Wydarzenia na inny dzień, w przypadku bardzo złych warunków atmosferycznych (np. prawdopodobieństwo burzy, silny wiatr) lub ze względów bezpieczeństwa. W przypadku przeniesienia Wydarzenia zakupione wcześniej bilety zachowują ważność i nie podlegają zwrotom.
3. W przypadku wystąpienia siły wyższej, jak np. zawieszenie możliwości organizacji pokazów filmowych, działalności kin i teatrów w związku z epidemią SARS-COV-2 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca Wydarzania a także zmiany formuły pokazów na kino samochodowe lub na pokazy online. W przypadku pokazów kina samochodowego wszystkie bilety pozostają ważne, natomiast w przypadku zmiany formuły Wydarzenia na pokazy online, widzowie otrzymają w miejsce zakupionych biletów indywidulane kody upoważniające ich do obejrzenie filmu online.
4. W przypadku braku możliwości realizacji Wydarzenia w trybie opisanym w punkcie 2 lub 3 środki z tytułu zakupionego wcześniej biletu zostaną zwrócone bezpośrednio na konto kupującego w ciągu maksymalnie 180 dni od daty odwołanego Wydarzenia.

§9
W trakcie Wydarzenia zabronione jest nagrywanie i rejestrowanie wszelkimi urządzeniami prezentowanego na ekranie filmu.

§10
1. Uczestnicy Wydarzenia mają obowiązek stosować się do poleceń obsługi wydarzenia niezwłocznie. Wszelkie uwagi oraz problemy powinny być również zgłaszane obsłudze wydarzenia na bieżąco.
2. W przypadku zarządzenia ewakuacji uczestnicy powinni spokojnie opuścić teren, na którym odbywają się Pokazy zgodnie z poleceniami obsługi.

§11
Uczestnik, który naruszył postanowienia niniejszego regulaminu zobowiązany jest, na wezwanie obsługi, do natychmiastowego opuszczenia terenu Wydarzenia.

§12
Organizator zastrzega sobie prawo wykonywania nagrań filmowych oraz wykonywania zdjęć na potrzeby promocyjne Wydarzenia. Uczestnictwo w Wydarzeniu skutkuje wyrażeniem zgody przez Uczestnika na wykorzystanie jego wizerunku w mediach elektronicznych, drukowanych i społecznościowych.

§13
Uczestnictwo w Wydarzeniu jest równoznaczne z akceptacją ww. regulaminu, którego zapisów uczestnik jest zobowiązany przestrzegać.

§14
1. Organizatorowi przysługuje prawo wiążącej interpretacji postanowień niniejszego regulaminu.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w dowolnym czasie, z zastrzeżeniem, że zmiana nie ograniczy praw słusznie nabytych uczestników, z wyłączeniem sytuacji, gdy zmiana regulaminu będzie podyktowana względami bezpieczeństwa uczestników. Wszelkie zmiany zostaną̨ udostępnione publicznie na stronie internetowej Wydarzenia.