Regulamin pokazów

Regulamin pokazów plenerowych „Kina na Szekspirowskim”

§1

Pokazy plenerowe „Kino na Szekspirowskim” na dachu/tarasie Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego (dalej: „Pokazy Plenerowe”) organizowane są przez Stowarzyszenie Hamulec Bezpieczeństwa z siedzibą w Sopocie, wpisanym do rejestru stowarzyszeń́, innych organizacji społecznych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonych przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ pod nr KRS 0000371531, NIP: 5851457877 (dalej: „Organizator”).

§2

Pokazy Plenerowe odbywają̨ się̨ w dniach i godzinach opisanych na stronie internetowej wydarzenia pod adresem: www.kinonaszekspirowskim.pl, na tarasie/dachu Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego z siedzibą w Gdańsku, ul. Bogusławskiego 1 (dalej: „Teatr”).

§3

Wstęp na obiekt, o których mowa w pkt 2 odbywa się̨ pod przewodnictwem obsługi zapewnionej przez Organizatora lub właściciela Teatru po zakupie biletu w kasie Pokazów Plenerowych. Kasa uruchamiana jest najpóźniej na godzinę przed rozpoczęciem projekcji filmowej. Liczba miejsc na Pokazach Plenerowych jest ograniczona i w sezonie 2019 wynosi 350 miejsc. Dodatkowe miejsca wraz z drugim ekranem mogą być dostawione na parterze na dziedzińcu teatru. Informacja o ich dostępności będzie podawana na stronie www oraz na profilu facebook.

§4

Niezależnie od postanowień́ § 3 Organizator, osoby przez niego upoważnione lub pracownicy Teatru mogą̨ odmówić́ wstępu na teren Teatru, bez podawania uzasadnienia:

a)  osobom zachowującym się̨ agresywnie

b)  osobom, których zachowanie wskazuje na nietrzeźwość́ lub stan po użyciu środków odurzających

c)  osobom, których zachowanie zagraża bezpieczeństwu osób i mienia

d)  ze względów bezpieczeństwa osób znajdujących się̨ na wydarzeniu

§5

Uczestnicy Pokazów Plenerowych mają obowiązek stosować́ się̨ do poleceń́ obsługi wydarzeń́ niezwłocznie. Wszelkie uwagi oraz problemy powinny być́ również̇ zgłaszane obsłudze wydarzenia na bieżąco.

§6

  1. Ze względu na plenerowy charakter Pokazów Plenerowych, Organizator nie odpowiada za dyskomfort uczestników związany z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Organizator zaleca uczestnikom odpowiedni ubiór, dostosowany do miejsca odbywającego się̨ wydarzenia z uwzględnieniem zmieniających się̨ warunków pogodowych. Z tytułu wystąpienia w trakcie Pokazów Plenerowych złych warunków atmosferycznych ich uczestnikom nie przysługuje zwrot kosztów zakupu biletu.
  2. Organizator zastrzega możliwość́ przeniesienia Pokazów Plenerowych na inny dzień, w przypadku bardzo złych warunków atmosferycznych (np.: prawdopodobieństwo burzy, silny wiatr) lub ze względów bezpieczeństwa. Zapasowy dzień, to każdy kolejny czwartek (o ile nie jest zajęta przez inną zaplanowaną wcześniej projekcję lub inne wydarzenie kulturalne i o ile pozwolą na to warunki atmosferyczne) po planowanym pokazie. Informacje o przeniesieniu pokazu będą publikowane na stronie wydarzenia oraz na facebooku. W przypadku przeniesienia Pokazów Plenerowych zakupione wcześniej bilety zachowują ważność i nie podlegają zwrotom.

§7

W przypadku zarządzenia ewakuacji uczestnicy powinni spokojnie opuścić́ teren, na którym odbywają̨ się̨ Pokazy Plenerowe oznakowanymi wyjściami, zgodnie z poleceniami obsługi.

§8

Uczestnik, który naruszył postanowienia niniejszego regulaminu zobowiązany jest, na wezwanie obsługi, do natychmiastowego opuszczenia obiektu.

§9

  1. Organizatorowi przysługuje prawo wiążącej interpretacji postanowień́ niniejszego regulaminu.
  2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w dowolnym czasie, z zastrzeżeniem, że zmiana nie ograniczy praw słusznie nabytych uczestników, z wyłączeniem sytuacji, gdy zmiana regulaminu będzie podyktowana względami bezpieczeństwa uczestników. Wszelkie zmiany zostaną̨ udostępnione publicznie na stronie internetowej www.kinonaszekspirowskim.pl.